ข่าว

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 

13 ก.ย. 2556

 

 

 

บริษัท เคมีแมน จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน   จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549