Careers

หัวหน้างานประมวลบัญชี

หน้าที่หลัก:

1. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย,ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้

2. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า บันทึกตั้งใบแจ้งหนี้

3. ดำเนินการรับวางบิลใบกำกับภาษีซื้อจากเจ้าหนี้

4. จัดทำใบสำคัญจ่าย และบันทึกบัญชี

5. จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร

6. ตรวจสอบรายงานเจ้าหนี้การค้ารายตัว และควบคุมเจ้าหนี้การค้ารายตัวกับบัญชีแยกประเภท

7. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและจัดเก็บรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร ค่าเสื่อมราคา

8. จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขาบัญชี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  MS.Office ได้ดี
  • ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ

apply now