Careers

หัวหน้าแผนกขนส่ง (โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนและจัดการรถบรรทุกกึ่งพ่วงประมาณ 40 คัน สำหรับขนส่งสินค้าของบริษัท
 • กำกับดูแล และติดตามการใช้รถบรรทุกฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลทีมงาน และพนักงานขับรถบรรทุก ประมาณ 45 คน  

คุณสมบัติ:

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, อุตสาหกรรม, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแแผนและจัดการในงานขนส่ง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป   
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้

apply now