Careers

Purchasing Supervisor (Kangkoi Plant, Saraburi)

 • รับผิดชอบในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
  • รับใบขอซื้อ และตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ ในเรื่องเหตุผล / รายการสินค้า /จำนวน/ Spec / ผู้มีอำนาจอนุมัติ / ตรวจสอบงบประมาณ กรณีขอซื้อที่เป็นรายจ่ายลงทุน
  • จัดทำใบสั่งซื้อ และฐานข้อมูลของใบสั่งซื้อ
  • ส่งใบสั่งซื้อ พร้อมใบขอซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามใบสั่งซื้อ ผ่านระบบ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานจัดซื้อ
  • ประสานงานต่างๆ เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อสินค้าถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการทำงานที่กำหนด
 • ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน กระบวนการสั่งซื้อ
  • ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อสินค้า มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว และกระชับ
 • สินค้าและบริการมีคุณภาพ ตรงตาม ความต้องการ ราคาประหยัด และเหมาะสม
  • Sourcing ผู้ขาย ติดต่อสอบถาม และต่อรองราคา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ
  • จัดทำใบเปรียบเทียบราคา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนและวิธีการทำงาน ที่กำหนด
 • รับผิดชอบในการตรวจ ส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์
  • ประสานงานให้การส่งมอบถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
  • ดำเนินการตรวจเช็ค - รับของตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง สำหรับของที่ส่งที่ โรงงานแก่งคอย
 • ความพร้อมและเป็นระเบียบของ เอกสาร และฐานข้อมูลการสั่งซื้อ
  • จัดเก็บและแยกเอกสารการสั่งซื้อเก็บเข้าแฟ้ม หรือ ในระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของฝ่ายจัดซื้อ
  • จัดทำฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-23 ปี
 • ป.ตรีสาขาวิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การตลาด, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป (MS.Office)ได้
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดเก็บเอกสาร
 • มีความสามารถในการต่อรองราคาได้

apply now