ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี)

หน้าที่และรายละเอีียดของงาน:

 1. วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 2. จัดทำแผนป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในบริษัทฯ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 
 4. ประสานงานดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นตามกฎหมายปัจจุบัน
 5. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของบริษัทฯ 
 6. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

สถานที่ปฏิบัติงาน:  โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ:

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ จป.ระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 9 ปี และอยู่ในระดับจัดการหรือหัวหน้าหน่วยงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น กล้าแสดงออก และสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สมัครตำแหน่งนี้