เกี่ยวกับเรา

องค์กร

 

บริษัท เคมีแมน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
และเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

 

รูปแบบธุรกิจของบริษัท เคมีแมน จำกัด คือ การดำเนินธุรกิจผลิตแร่และเคมีอุตสาหกรรม
โดยแปรสภาพจากแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐาน และเคมีสังเคราะห์

 

ในปัจจุบัน กิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมตลาดในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา บริษัทฯ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิตปูนไลม์ชั้นแนวหน้าของทวีปเอเชีย และกำลังขยายธุรกิจทั้งทางกว้างและทางลึก ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตปูนไลม์เป็น 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตปูนไลม์ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. 2560

นำเสนอข้อมูลองค์กร

รางวัลและเกียรติประวัติ

 

Awards Awards Awards Awards Awards Awards Awards Awards Awards Awards
 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554
  ประเภท ผู้ส่งออกไทยดีเด่น

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
  (รางวัลต่อเนื่องประจำปี 2549-2556)

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประเภท โรงแต่งแร่ประจำปี 2553 (CSR-DPIM)

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ประจำปี 2551

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 และ 2552

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว”
  (ประจำปี 2551-2553)

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555)
  ประเภท โรงแต่งแร่

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555)
  ประเภท เหมืองแร่

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • เกียรติบัตรแสดงความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ประจำปี 2555

   

  มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คณะกรรมการและผู้บริหาร

 

 

คณะกรรมการ

 

 

 • อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นาย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
 • ชาย ศรีวิกรม์ นาย ชาย ศรีวิกรม์
 • สุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ นาย สุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์
 • สุเทพ เอื้อเชิดกุล นาย สุเทพ เอื้อเชิดกุล
 • เจริญ จุรีกานนท์ นาย เจริญ จุรีกานนท์
 • รัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ นาง รัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์
 • ชัยวุฒิ ประสงค์สัมฤทธิ์ นาย ชัยวุฒิ ประสงค์สัมฤทธิ์

คณะผู้บริหาร

 

 

 • อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นาย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • สุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ นาย สุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการ
 • อภิชาติ เหล่าจินดา นาย อภิชาติ เหล่าจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม
 • กฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข นาย กฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ (เหมืองแร่)
 • คมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์ นาย คมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ (ฝ่ายผลิต)
 • ปฐมภพ เจนเกียรติฟู นาย ปฐมภพ เจนเกียรติฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารโรงงาน
 • กมล โสวัฒนสกุล นาย กมล โสวัฒนสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
 • พนม ไพรยนต์ทิพย์ นาย พนม ไพรยนต์ทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
 • โกศล พิทยประเสริฐกุล นาย โกศล พิทยประเสริฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการค้าธุรกิจ
 • สุณีย์ วัฒนผลมงคล นางสาว สุณีย์ วัฒนผลมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
 • เพียงกมล ไกรเดช นางสาว เพียงกมล ไกรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • ณัฐพล เกณทวี นาย ณัฐพล เกณทวี ผู้จัดการทั่วไป สายบริหารโรงงาน
 • วนัส เพ็ชรรื่น นาย วนัส เพ็ชรรื่น ผู้จัดการทั่วไป สายซ่อมบำรุง
 • วัชโรจน์ เวฬุคามกุล นาย วัชโรจน์ เวฬุคามกุล ผู้จัดการทั่วไป สายพัฒนาธุรกิจ
 • ภมร นภสินธุ์ นาย ภมร นภสินธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สายพัฒนาธุรกิจ

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

 

ความยั่งยืน

 

 

นับตั้งแต่แรกก่อตั้ง เคมีแมนได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในบรรดาลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก ซึ่งลูกค้าหลายรายได้กลายมาเป็นคู่ค้าและพันธมิตรที่ดี ความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านขั้นตอนการผลิตโดยใช้พลังงานสะอาด และควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์จากความรักและความทุ่มเทใจในการทำงานของพนักงานทุกคน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เจริญรุดหน้าเป็นลำดับ

 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บริษัทฯ เชื่อว่าความร่วมแรงร่วมใจของบริษัทฯ พนักงาน และชุมชน คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันและอนาคต

CSR